Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση τοῦ Πάπα πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Βατικανό!


Ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ ἔγκυρο ἰστολόγιο «Θρησκευτικά», ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος δέχθηκε τὴν 7η Ἰανουαρίου στὴν Πατριαρχικὴ Ἕδρα τὸν παπικὸ Leonardo Sandri Ἔξαρχο τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ παπισμοῦ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς«εὐχὲς» τοῦ πάπα ποὺ μετέφερε στὸν Πατριάρχη, ὁ καρδινάλιος ἀπηύθυνε ἐπίσημη πρόσκληση νὰ ἐπισκεφθεῖ ὁ Ἀλεξανδρινὸς Προκαθήμενος τὴν Ρώμη ἐν χρόνω εὐθέτω.
Ἐμεῖς ἔχουμε ἱερὸ καθῆκον ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἀντιδράσουμε, νὰ ξεσηκώσουμε (κλῆρο καὶ λαὸ) καὶ νὰ ἀπαντήσουμε σέ λα τά οἰκουμενιστικὰ ἔκτροπα. Ὡς ἀπάντηση, εἴδαμε καὶ παραθέτουμε ἕνα ἄψογο σχόλιο σὲ ἀνάρτηση τοῦ ἰστολογίου Ἀναστάσιος.
Τό σχόλιο:
"Ἔστι σχισθῆναι καλῶς. Ἔστι γὰρ καὶ κακὴ ὁμόνοια,ἔστι καὶ καλὴ διαφωνία"
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος (PG 59, 314)
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς πῶς ὁρισμένοι κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν ἢ πράγματι δὲν κατανοοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι στοὺς διαλόγους "ἐν ἀγάπη" χωρὶς τὴν ἀλήθεια,κυριαρχεῖ ἕνα πνεῦμα ψευδοσυναισθηματισμοῦ ποὺ ἰσοπεδώνει τὰ πάντα, γιὰ νὰ μὴ ποῦμε ὅτι κάποιες φορὲς κοντεύουν οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ζητήσουν ἀκόμα καὶ...
συγνώμη ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς...
Τὸ δὲ χερότερο ὅλων εἶναι, ὅτι ἀρκετοὶ ἐξ ὅσων Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώπων (κληρικῶν καὶ λαϊκῶν) λαμβάνουν μέρος σ΄αὐτὲς τὶς συναντήσεις, ἀρνοῦνται τὴν κεντρικὴ καὶ θεμελιώδη ἀλήθεια ὅτι εἶναι φύσει ἀδύνατον νὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἐκκλησίες. Ἀρνοῦνται ὅτι "ἐκτὸς Ἐκκλησίας οὐκ ἔστι σωτηρία"!
Ἀρνοῦνται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τίθεται θέμα στὸ νὰ ἑνωθοῦν οἱ ἐκκλησίες, ἀλλὰ στὸ νὰ ἐπιστρέψουν ἐν μετανοία οἱ αἱρετικοὶ (παπικοὶ-πρωτεσταντικὸς κόσμος κτλ), στὴν μοναδικὴ Ἐκκλησία ποὺ ὑφίσταται δηλαδὴ τὴν Ὀρθοδοξία.
Ὅλοι οἱ Πατέρες, ἀλλὰ κυρίως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀποδεικνύει ὅτι οἱ παπικοὶ εἶναι αἱρετικοί. Καὶ μόνο λοιπὸν ὁ Παλαμᾶς εἶναι ἀρκετὸς νὰ καταρίψει τὶς ἀθεολόγητες δοξασίες περὶ "ἐκκλησίας τῶν παπικῶν".
Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὁ Παλαμᾶς οὔτε κοράνιο δώριζε, οὔτε ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης καλοῦσε στὸν Ἅγιο Δημήτριο τοὺς παπικοὺς γιὰ νὰ εὐλογήσουν τὸ ποίμνιό του. Ὁ Παλαμᾶς εἶναι ὁ κῆρυξ τῆς Χάριτος καὶ ὄχι οὐνίτης καὶ ψευδοποιμένας ἢ "εὐγενὴς οἰκουμενιστής". Πρὶν γίνει Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εἴχει θητεύσει στὸν Ἄθω καὶ ἔφερε βιωματικῶς ὁλόκληρη τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση μέσα στὴν ὕπαρξή του...
Μὴ ψάχνετε φίλοι μου, τὰ πράγματα εἶναι πιὸ ἁπλὰ ἀπὸ ὅσο φαντάζεστε. Ἁπλά, χρειάζεται γιὰ νὰ τὰ κατανοήσει κανεὶς εἰλικρίνεια, μετάνοια καὶ ὑπακοὴ στοὺς ἐπίσημους ὁδηγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ πέρασαν τὸ στάδιο τῆς καθάρσεως καὶ ἔφτασαν στὸν φωτισμὸ καὶ στὴν θέωση.
Ἐρωτοῦμε τοὺς φίλους μας ποὺ κακοκαρδίζονται ὅταν ἀναφερόμαστε στοὺς πλανεμένους ποιμένες καὶ στοὺς ψευτοθεολόγους: Ποιὸς ἐπίσημος Ἅγιος, ποὺ τὰ λείψανά του εὐωδιάζουν,θεραπεύουν καὶ ἐκδιώκουν δαιμόνια, ποιὸς Ἅγιος δέχεται ὅτι ὁ πάπας εἶναι ἐκκλησία καὶ ἔχει μυστήρια; Μὴν κάνετε τὸν κόπο νὰ ψάξετε, ἢ μᾶλλον ψάξτε γιὰ νὰ μορφωθεῖτε Ὀρθοδόξως. Δὲν θὰ βρεῖτε οὔτε ἕναν. Οὔτε ἕναν γιὰ δεῖγμα. Αὐτὸ πρέπει νὰ σᾶς λέει πολλά.
Ἐὰν ὄντως θέλουμε νὰ λεγόμαστε καὶ νὰ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι στὴν πραγματικότητα, θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ φρονοῦμε καὶ νὰ ἐνεργοῦμε ἀκριβῶς ὅπως καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας.
Ἐὰν ἀντιθέτως κάποιοι θεωροῦν τὴν Ὀρθοδοξία ὡς κάποια θρησκεία ἢ ἕνα σύστημα ποὺ θὰ ἐνταχθεῖ καὶ αὐτὸ στὴν παγκοσμιοποίηση καὶ θὰ ἀποτελεῖ γρανάζι στὸν τροχὸ τοῦ ψευτοοικουμενισμοῦ, τότε δὲν ἔχουν, παρὰ νὰ ζητήσουν συγνώμη ἀπὸ τὸν συρφετὸ τοῦ ΠΣΕ... καὶ ἀπὸ τοὺς κατεψυγμένους βρυκόλακες τοῦ μαρξισμοῦ, ποὺ ὁσονούπω θὰ ἀρχίσει καὶ μὲ αὐτοὺς ὁ περίφημος διάλογος. Νὰ ζητήσουν λοιπὸν συγνώμη γιὰ τὴν ποιμαντικὴ καὶ τὴν Θεολογία τῶν θεοφόρων Πατέρων μας καὶ ἀφοῦ τοὺς"καθαιρέσουν" νὰ προβοῦν σὲ ἔκδοση νεοεποχίτικης πατρολογίας καὶ οἰκουμενιστικῶν συναξαρίων, τώρα μάλιστα ποὺ στὸ ΠΣΕ θὰ λαμβάνουν μέρος ἐπισήμως καὶ οἱ ἀγγλικανοὶ ἐπίσκοποι gay...
(Ὡραία ὄντως πράγματα γιὰ Ὀρθοδόξους "ποιμένες" καὶ"θεολόγους"...)
Ὅσοι λοιπὸν κάνουν τὸ λάθος νὰ παρουσιάζουν Πατέρες Θεοφόρους, καὶ μάλιστα τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμὰ (ποὺ τελικῶς τοὺς γύρισε μπούμερανγκ), ἂς ἀκούσουν μὲ προσοχὴ καὶ ἕναν ἄλλο μεγάλο Ἅγιό της Ἐκκλησίας μας, διαφορετικῆς νοοτροπίας ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο μὲ τὸν ὁποῖο ξεκινήσαμε. Ἂς ἀκούσουμε τὸν πραότατο Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο ὁ ὁποῖος λέει: "Κρείττων ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ, καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραΰν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα,ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον"(PG 35, 488)
(Τί θὰ ποῦμε λοιπὸν τώρα, ὅτι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἦταν φανατικὸς καὶ μισαλόδοξος ἢ ὅτι τοῦ ἔλειπε ἡ ἀγάπη; Τοῦτο νὰ εὐχηθοῦμε, οἱ θρόνων διάδοχοι, νὰ καταστοῦν κὰτ΄ἀρχὰς τρόπον μέτοχοι. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖο καὶ γιὰ τὴν Ἀποστολικὴ Διδαχή).
Ἑπομένως,μακρυὰ ὡς ἀπὸ προσώπου πυρὸς ἀπὸ τοὺς ψευδοποιμένες καὶ τοὺς ψευτοθεολόγους καὶ ἐπιβάλεται διάλογος "ἐν ἀληθεία καὶ ἀγάπη" ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν τὶς ἀνάλογες ἐμπειρίες τῶν Ἁγίων καὶ θὰ βιώνουν ἀπολύτως τὴν δογματικὴ-ἡσυχαστικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχοντας σὺν τοῖς ἄλλοις τὴν ἄσκηση καὶ τὴν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
Καὶ ὅλα αὐτὰ διότι ἡ Ἐκκλησία μας θέλει ὅσοι βρίσκονται ἐκτὸς αὐτῆς καὶ τὸ ἐπιθυμοῦν,νὰ γίνουν συνειδητὰ μέλη της καὶ νὰ σωθοῦν.

Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Iris Apartments

Iris Apartments
Κάντε κλίκ στην εικόνα για να επισκεφθείτε το site

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ICE WORLD - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ